voorwaarden

Servicevoorwaarden
Op onze producten zijn de volgende servicevoorwaarden van toepassing. Bij betaling van de factuur gaat u akkoord met de servicevoorwaarden behorende bij dat product en de algemene servicevoorwaarden.

Slimme Playr Servicevoorwaarden

Algemene servicevoorwaarden

Disclaimer
De website van Slimme Playr is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voor komen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie – worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de Algemene Servicevoorwaarden van Slimme ICT Service waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door jou uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Slimme ICT Service zijn onze Algemene Servicevoorwaarden van toepassing.

Slimme ICT Service behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Slimme ICT Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slimme ICT Service.

Slimme ICT Service is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Privacyverklaring

SLIMME ICT SERVICE gevestigd te Epe, hierna te noemen “SLIMME ICT SERVICE”, is eigenaar/beheerder van de website www.slimmeplayr.nl (hierna: “deze website”).

SLIMME ICT SERVICE respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van deze website en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die u ons verstrekt. SLIMME ICT SERVICE zorgt ervoor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De aan SLIMME ICT SERVICE verstrekte persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt voor:

– het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze producten en diensten (inclusief vergroting klantenbestand) en in dat kader voor:

1.     administratie en facturatie, verantwoord/verbetering klantenbeheer en

2.     uitvoering/beheer van bestellingen

– geven van informatie omtrent onze producten en diensten

– het voldoen aan voor SLIMME ICT SERVICE toepasselijke wet- en regelgeving

SLIMME ICT SERVICE kan zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen in de volgende gevallen: (i) indien SLIMME ICT SERVICE daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak en (ii) aan derden die zijn betrokken bij uw bestelling en uit dien hoofde over uw persoonsgegevens moeten beschikken. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Persoonlijke gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U heeft de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien en deze desgewenst te laten wijzigen of verwijderen. U kunt tevens bezwaar maken indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie over onze producten en diensten. U kunt ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een mail te sturen naar info@slimmeservice.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. De meest actuele versie van deze privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd en wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring, kunt u een email sturen naar info@slimmeservice.nl.